ΙΕΦΑΙ

Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας & Άσκησης στην Ιατρική

Ελληνικά

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ‘Μοριακή & Εφαρμοσμένη Φυσιολογία’

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη ‘Μοριακή & Εφαρμοσμένη Φυσιολογία’ στοχεύει στο να βελτιώσει την εκπαίδευση νέων ιατρών, άλλων βασικών επιστημόνων και συναφών επιστημονικών κλάδων στις αρχές της Ιατρικής Επιστήμης με ιδιαίτερη έμφαση στους μηχανισμούς οι οποίοι συμμετέχουν στην ανθρώπινη ‘Μοριακή & Εφαρμοσμένη Φυσιολογία’. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα λειτουργεί στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε στενή επαφή με υψηλού επιπέδου κλινικών και ερευνητικών μονάδων. Στο πρόγραμμά μας συμμετέχουν ερευνητές από όλες σχεδόν τις Ιατρικές Σχολές και από όλα τα Ερευνητικά Ιδρύματα της Ελλάδας αλλά και επιστήμονες με ειδικές δεξιότητες και γνώσεις.

Ειδικότερα, σκοπός του ΠΜΣ είναι να προετοιμάσει πτυχιούχους ΑΕΙ & ΤΕΙ για σπουδές σε επίπεδο Διδακτορικού, ή να καλλιεργήσει κλινικές και επαγγελματικές δεξιότητες  σε νεωτέρες εργαστηριακές τεχνικές και κλινικές ερευνητικές μεθόδους στο ευρύ και αναπτυσσόμενο πεδίο της «Μοριακής και Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας» στις εξής κατευθύνσεις:
 

Α) Ειδίκευση «Βασικής/Έρευνας (Basic Research)» για προετοιμασία διδακτορικού στην μοριακή Ιατρική και σε κλινικές εξειδικεύσεις

Β) Ειδίκευση «Φυσική Αποκατάσταση: Χειροθεραπεία (Physical Rehabilitation-ManualTherapy

Γ) Ειδίκευση «Θεραπευτική – Ιαματική Άσκηση (Therapeutic – Aquamatic/ThermalExercise) »   
 

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών δεν προσφέρουν επαγγελματικά δικαιώματα αλλά γνώσεις που μπορούν να είναι επιπρόσθετα εφόδια επαγγελματικής κατάρτισης.

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες για να:

α) στελεχώσουν Ιατρεία, Διαγνωστικά και Ερευνητικά Εργαστήρια που ασχολούνται με τις Βιοϊατρικές Επιστήμες αλλά και Κλινικά Κέντρα με τις αντίστοιχες Εργαστηριακές Κλινικές Εξειδικεύσεις.

β) διδάσκουν σε προπτυχιακούς φοιτητές ΑΕΙ & ΤΕΙ στο πεδίο της Ιατρικής Φυσιολογίας και των αντίστοιχων εξειδικεύσεων.

γ) αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους προετοιμάσουν για σπουδές επιπέδου Διδακτορικού στο αντικείμενο των Βιοϊατρικών Επιστημών.

δ) συνδέσουν ολιστικά τις γνώσεις και τις δεξιότητες στις κλινικές και ερευνητικές επιστήμες υγείας.

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία» (MSc in” Molecular and Applied Physiology”) με τις αντίστοιχες ειδικεύσεις/κατευθύνσεις σε δυο γλώσσες, στην Ελληνική και την Αγγλική.

Το πρόγραμμα αποτελείται από 4 εξάμηνα εκπαίδευσης.

Η κατανομή του προγράμματος έχει  ως εξής:

Α΄ Εξάμηνο: Μαθήματα κορμού στην «Κυτταρική Φυσιολογία» και προαιρετική εργαστηριακή άσκηση σε συνεργαζόμενο Ερευνητικό ή Κλινικό Εργαστήριο.

Β΄ Εξάμηνο: Μαθήματα κορμού στη «Φυσιολογία των Συστημάτων» και προαιρετική εργαστηριακή άσκηση σε συνεργαζόμενο Ερευνητικό ή Κλινικό Εργαστήριο.

Γ΄ Εξάμηνο: Μαθήματα κλινικής ή εργαστηριακής εξειδίκευσης και υποχρεωτική εργαστηριακή άσκηση σε συνεργαζόμενο Ερευνητικό ή Κλινικό Εργαστήριο.

Δ΄ Εξάμηνο: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας σε αντίστοιχο Εργαστήριο ή Κλινική ή επαγγελματικό χώρο με συνάφεια προς την εξειδίκευση (κλινική εξειδίκευση και εργαστηριακή εξειδίκευση).

Τα μαθήματα αποτελούνται από θεωρία, φροντιστηριακές ασκήσεις και εργαστήρια.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών έχει σκοπό να δώσει-state of art-ερευνητική εμπειρία στο πεδίο της Μεταφραστικής Έρευνας στην Ιατρική Επιστήμη και να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των Βασικών και Κλινικών επιστημόνων κύρια εντός της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και των Ερευνητικών Ιδρυμάτων της χώρας μας αλλά και επαγγελματικών χώρων με υψηλή εξειδίκευση.   
 

Το ΜΠΣ συνεργάζεται, για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους και της διπλωματικής εργασίας των υποψηφίων (Γ’ & Δ΄ εξάμηνο), με Ερευνητικά Ινστιτούτα και Οργανισμούς της χώρας (όπως είναι το Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών - Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών - ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών ΕΚΕΒΕ «Αλέξανδρος Φλέμινγκ», κτλ) καθώς και με Πανεπιστημιακές & Κλινικές ΕΣΥ (Κλινική Αποκατάστασης Νοσοκομείο ΚΑΤ, Πνευμονολογική Κλινική Νοσοκομείο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ κ.α) και Ιδιωτικά Ιδρύματα (όπως είναι το Ιδιωτικό Κέντρο Γένεσις, Εμβρυογένεσις, Physiopolis, H-OMT.D, «Θησέας» κέντρο αποθεραπείας & αποκατάστασης, Ελληνική Εταιρεία Ιαματικής Ιατρικής κ.λ.π).

Στο ΠΜΣ για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίων ή ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, προερχόμενοι από Τμήματα Ιατρικής, Βιολογίας, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Χημείας, Χημικών Μηχανικών, Πληροφορικής, Νοσηλευτικής, ΣΕΦΑΑ, Φυσικοθεραπευτές και συναφών ειδικοτήτων Πανεπιστημίων, Φυσικής, Μαθηματικών, Στατιστικής, καθώς και από Τμήματα Γεωπονικών Πανεπιστημίων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο Νόμος 4485/17 και ο Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας του ΠΜΣ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ